O chvále

Varhany, slouží svým doprovodem zpěvu lidu a krásou svých zvukových možností k pozvednutí našich srdcí k tajemství Trojjediné lásky. Proto by vždy mělo jednat o kvalitní hudební nástroj. To není luxus ale nezbytný předpoklad pro slavení liturgie! Kvalitní varhany jsou pro důstojné slavení  liturgie nutné, neboť hra na ně není jen zvukovou kulisou k dění u oltáře, ale je liturgií samotnou.

 

Chceme nástroj kvalitní po stránce zvukové, technické i výtvarné, který bude skutečně hodnotným dílem, takový který bude hoden toho, aby při liturgii zněl a oslavoval svým krásným zvukem Boha, zkrášloval náš chrám a zároveň se stal určitým poselstvím a dědictvím, které po nás převezmou generace našich potomků?

                                                                                                                                                             

                                                                                                                            Miroslav Pšenička

 

 

Toto zamyšlení „o chvále“ chce vyzdvihnout to, co by pro chyšeckou farnost mělo být hlavním důvodem i cílem stavby nových varhan. Rozhodli jsme se nechat postavit jedinečný a krásný nástroj a odmítli jsme několik provizorních řešení (nákup novějšího vyřazeného nástroje ze zahraničí, využití staršího nepoužívaného barokního nástroje – např. ze severních Čech, elektrofonní varhany apod.). Jsem přesvědčen, že takový nástroj vzbudí pozornost hudebního a kulturního světa, umožní konání hodnotných koncertů, povzbudí mladou generaci k učení se hře na varhany a umožní ji získat cit pro kvalitní hudbu, přiláká do regionu turisty apod. Toto všechno je dobré, ale nemělo by to pro nás být to hlavní. Mnozí, kdo se dostali do kontaktu s kvalitní varhanní hudbou, měli možnost zakusit, že má sílu probudit „hlubší sféry našeho bytí“ (Petr Eben), cit pro Boží vznešenost a touhu po Boží nekonečnosti.
Kvalitní varhany nám mohou pomoci objevit radost z Hospodina, z Božího a duchovního světa. A zároveň nás mohou povzbudit, abychom se chtěli intenzivněji podílet na Boží oslavě. To je hlavní důvod stavby nových varhan. V chyšecké farnosti existují sbory, ve všech generacích je dost kvalitních hudebníků a zpěváků, je tu také četná mládež, které nechybí píle.
Přál bych si, aby tito lidé měli radost z Boží chvály, aby je nové varhany vedly blíže k Bohu a aby k tomu pomohli i všem ostatním.

V této sekci se chceme zabývat žalmy a tématem chvály. Obojí spolu úzce souvisí. Kniha žalmů je jedinečnou učebnicí jak naučit ústa i srdce chválit. Nechme se pozvat ke chvále Boží. Kdo chválí Boha, ten se zabývá jen Bohem – jeho krásou, velikostí, dobrotou, jeho podstatou, kterou je Láska. Naše životy se často točí jen kolem nás, našich myšlenek, našich děl. Duše je z toho unavená. Dovolme si odpočinout od sebe a pojďme skrze chválu objevit nové životodárné prameny: vody, kde si můžeme odpočinout, svěží pastviny, samého Ducha svatého, který je dárce života. Když evangelista Lukáš popisuje Mariinu návštěvu u Alžběty, věnuje velkou pozornost Mariině chvále v chvalozpěvu Magnificat. Naplněna Duchem svatým jásá celou svou duší i duchem, a podle slovesa použitého v originálu dokonce tančí. Kéž je nám Maria průvodkyní k takovéto zkušenosti Ducha a kéž nám vyprosí ducha pravé a ryzí chvály.

                                                                                                                               P. Zdík

 

 

Chvála je způsob modlitby, která bezprostředněji uznává, že Bůh je Bůh. Opěvuje ho pro něho samého, oslavuje ho, protože on je, bez ohledu na to, co koná.

                                                                                                             Katechismus katolické církve

 


Kde najdeme sílu, abychom ho oslavovali?
Vždyť on je větší než všechna jeho díla.
Hospodin budí bázeň, je převeliký,
jeho moc je podivuhodná.
Vy, kteří oslavujete Hospodina, vyvyšujte ho,
jak jen to dovedete, on bude i tak větší než všechna slova chvály.
Vy, kdo mu provoláváte slávu, přidejte na síle
a neumdlévejte, vždyť v tom stejně neuděláte dost.
... Kdo ho bude velebit takového, jaký doopravdy je?

                                                                                          

                                                                                            Sírachovec 43,28-31

 


Žalm 150 hovoří o trubkách a flétnách, harfách a citerách, cimbálech a tympánech: všechny tyto hudební nástroje jsou vyzvány přispět ke chvále Nejsvětější Trojice. Varhany se svými četnými píšťalami a rejstříky by měly formovat celek v našem nahlížení na hodnoty. Pokud se tam či onde něco zablokuje, je-li jedna píšťala rozladěna, slyší to v první chvíli snad jen cvičený sluch. Ale pokud je jich rozladěno více, pak se nesoulad zvětšuje a stává se nesnesitelným. Také píšťaly těchto varhan jsou vystaveny teplotním změnám a faktorům opotřebování. A to je obraz našeho společenství. Jako má ve varhanách ruka odborníka převádět disharmonie do souzvuku, tak bychom také měli v církvi v různosti darů a charizmat nacházet za pomoci společenství víry stále nové akordy Boží chvály a bratrské lásky. Čím více se prostřednictvím liturgie necháme proměnit v Krista, tím více budeme schopni proměnit také svět vyzařováním dobroty, milosrdenství a Kristovy lásky k lidem.

                                                                                           

                                                                                             Benedikt XVI.